معرفی شهربان و حریم بان

تعاریف

نیروی شهربان : شخصی  که با گذراندن آموزشهای لازم  اقدام به پیشگیری، شناسایی و جلوگیری از ساخت و ساز و عملیات عمرانی غیرمجاز در محدوده شهر تهران می نماید.
نیروی حریم بان : شخصی که با گذراندن آموزشهای لازم  اقدام به پیشگیری، شناسایی و جلوگیری از ساخت و سازها و عملیات عمرانی غیرمجاز در حریم شهر تهران می‌نماید.
براساس بند الف ماده 6 اساسنامه شرکت شهربان و حریم‌بان، شناسایی، پیشگیری و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و عملیات عمرانی غیر مجاز اعم از تفکیک اراضی، تغییر کاربری، حفاری، دیوار کشی، سد معبر ساختمانی و هرگونه عملیات ساخت و ساز خارج از ضوابط و مقررات شهرسازی در محدوده شهر و حریم شهر تهران جزء وظایف اصلی شرکت می‌باشد.
محدوده شهر: عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح ‌‌هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجراست (قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک مصوب 14/10/84)
حریم شهر : عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید (ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84)

شرح وظائف نفرات اکیپهای شهربان و حریم بان

سراکیپ :
1)    استفاده از یونیفرم شهربان با نصب اتیکت و علائم مصوب.
2)    کنترل و آماده به کار بودن خودروی گشتی و ثبت کیلومتر شروع به کار و پایان کار در دفتر ثبت وقایع
3)    مراجعه به روسای شهرسازی ناحیه در ابتدای شیفت خدمت و اخذ دستورات ایشان و احکام صادره
4)    شروع بلادرنگ گشت زنی بعد از انجام بند های 1 و 2
5)    شناسایی تخلفات ساختمانی از وظایف اصلی بوده و نقش بسیار مهمی در پیشگیری دارد لذا نسبت به آن اهتمام نموده و اجازه تخلف به فرصت طلب ها داده نشود
6)    کنترل وضعیت حصار کشی یکپارچه کارگاهی و رفع سد معبر ساختمانی از اولویت یکم برخوردار می باشد لذا به شدت برخورد لازم صورت گیرد
7)    جلوگیری از تخلفات ساختمانی در همه ابعاد صورت گیرد
8)    همکاری لازم با اجرای احکام ناحیه در خصوص اجرای آراء کمیسیون های ماده صد صورت پذیرد.
9)    به شدت با ساخت و ساز غیر مجاز و هر نوع تخلفات ساختمانی برخورد نماید
10)    حفظ و صیانت و نگهداری وضعیت اجرایی عملیات بعد از اجرای هر عملیات
11)    مسئولیت اکیپ گشتی با سراکیپ می باشد لذا بر رفتار و عملکرد تیم گشتی نظارت نموده و اجازه هیچگونه تخلفی داده نشود
12)    کلیه اعضاء تیم گشتی خودرو  زیر نظر سراکیپ انجام وظیفه نموده و تابع دستورات ایشان ماموریت را انجام می دهند
13)    مستند سازی در حین انجام ماموریت صورت گیرد
14)    شروع و خاتمه خدمت به کاربر نواحی اعلام گردد.
15)    نسبت به ساعت زنی شروع و پایان خدمت با اثر انگشت در نواحی اقدام نمایید. (در صورت امکان)
16)    نسبت به استفاده از تجهیزات مصوبه مرکز نظارت و کنترل در ماموریت اقدام نمایید
17)    در صورت بروز و وقوع موضوعات حقوقی و قضایی بلافاصله مراتب به مدیر اجرائی گزارش گردد.
18)    در صورت استفاده از عوامل انتظامی در اکیپ گشتی ، مسئولیت همچنان با سراکیپ است و نفر انتظامی در کنترل عملیاتی قرار خواهد گرفت
19)    ایجاد تعامل و ارتباطات موثر با مسئولین شهرسازی نواحی و مناطق جهت پیشبرد هرچه بهتر مأموریتهای محوله
20)    تمام وقایع و اقدامات صورت گرفته را در دفتر گشتی ثبت نموده و در پایان هر شیفت بصورت روزانه ثبت و  به رویت مدیر اجرایی شرکت برسانید
21)    در حین گشت زنی با اولویت پیشگیری از تخلف های ساختمانی ، اجازه شکل گیری تخلف را نداده و به شدت برخورد نماید
22)    نسبت به عدم ارنجام دستورات خارج از چارچوب وظایف اقدام نموده و  مراتب به مدیر اجرائی گزارش گردد
23)    اکیپ های گشتی مستقر در نواحی دارای حریم ضمن رعایت موارد فوق الذکر ، نسبت به شناسایی و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و هر نوع تخلف ساختمانی با قاطعیت برخورد نمایند
24)    در صورتی که پرسنل حریم در کانکس و محل ثابت حضور داشته باشند ، نظارت و کنترل بر عملکرد  ایستگاه های استقراری بر عهده سراکیپ گشتی می باشد لذا اقدام لازم انجام شود
25)    دقت شود هر نوع اقدامی بایستی به اطلاع مرکز نظارت و کنترل رسانده شود
26)    در صورت بروز تخلف ساختمانی در حوزه سرزمینی سراکیپ مسئول و پاسخگو بوده و بر خورد لازم صورت خواهد گرفت.

راننده :
1-    رانندگی یکی از وظایف نیرو تخصیص داده شده می باشد و در امور اجرایی می بایست حضور فعال داشته باشد و وظیفه نگهداری لز خودرو با نگهبانی در حین انجام ماموریت از خودرو اشتباه گرفته نشود.
2-    استفاده از یونیفرم شهربان با نصب اتیکت و علائم مصوب.
3-    بازدید و آماده به کار نمودن خودرو در ابتدای شیفت خدمت
4-    حفاظت و نگهداری از خودرو در حین اجرای ماموریت
5-    انجام کارهای تعمیراتی خودرو در صورت نیاز
6-    همواره خودرو را از لحاظ نظافت و آراستگی در شرایط مطلوب نگه دارد
7-    تابع دستورات سراکیپ بوده و تحت مسئولیت ایشان انجام وظیه نمایند
8-    نسبت به ساعت زنی شروع و پایان خدمت با اثر انگشت در نواحی اقدام نمایید

عامل اجرایی :
1-    استفاده از یونیفرم شهربان با نصب اتیکت و علائم مصوب
2-    نسبت به ساعت زنی شروع و پایان خدمت با اثر انگشت در نواحی اقدام نماید
3-    نسبت به رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی و مقررات شرکت شهربان و حریم بان اقدام نماید

4-    ملزم و موظف به اجرای دستورات سراکیپ بوده و در صورت مشاهده دستورات خارج از چارچوب و مقررات شرکت و سراکیپی  مراتب را گزارش نماید.

 

شرح وظائف عوامل شهربان و حریم بان در نواحی 123 گانه شهرداری تهران

1-    حضور  بموقع در ناحیه جهت انجام وظایف محوله.
2-    آراستگی ظاهری عوامل اجرائی گشت.
3-    کنترل ، نظارت و آماده به کار بودن  خودرو.
4-    ثبت حضور افراد گشتی و شماره کیلومتر شروع و خاتمه خودرو در دفتر ثبت وقایع اکیپ
5-    مراجعه به اداره شهرسازی ناحیه و اخذ دستور کار روزانه.
6-    شروع گشت روزانه طبق دستور کار .
7-    شناسائی . پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز حین گشت زنی ، ثبت و درج آن در دفتر ثبت وقایع بصورت روزانه
8-    ارائه گزارش عملکرد طبق دستور کار روزانه و مشاهدات در سامانه شهربان و حریم بان
9-    ارائه گزارش عملکرد طبق دستور کار اخذ شده از شهرسازی به مدیر مربوطه.
10-    اجرای دقیق دستورات مدیر اجرائی و رعایت سلسله مراتب اداری شرکت شهربان و حریم بان.
11-    ثبت ساعت خروج از محل کار در سامانه و نیز دفتر ثبت وقایع.
12-    برقراری تعامل لازم با شهردار و معاون و رئیس شهرسازی ناحیه در جهت دقت ، صحت و تسریع در انجام ماموریتها.
13-    گزارش هرگونه وقایع و اتفاقات خاص به مدیر اجرائی در زمان وقوع
14-    رانندگان موظفند پس از پایان مأموریت و شیفت کاری خودرو را برای روز بعد و ماموریتهای احتمالی آماده بکار نموده  و در مکان امن « پارکینگ عمومی یا پارکینگ شهرداری » پارک نمایند.
 

سخن ما
 
تهران بزرگترین کلان شهر کشور عزیزمان، با در بر داشتن طیف گسترده‌ای از کاربری های شهری و عصاره‌ای از خرده فرهنگهای ناب ایرانی، اتخاذ نگاهی جامع و مشارکتی در امر مدیریت شهری را الزام می نماید. در میان مجموعه فرآیندهای مدیریت شهر، امر نظارت بر شهرسازی
روابط عمومی شرکت شهربان
 
آدرس: بزرگراه شهید آیت الله مدرس، خیابان میرداماد، بن بست قدوسی، کوچه 12 بهمن، شماره 20
تلفن تماس: 26-22264022 (21)

فکس:         22264028 (21)

پیامک:  5000235
کلیه حقوق این پورتال برای شرکت شهربان و حریم بان محفوظ می‌باشد.